ประวัติโรงเรียน

LINE_ALBUM_ทำบุญโรงเรียน_๒๒๐๙๐๖_312

        ประวัติโรงเรียน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท  เพื่อเป็นทุนในการสร้างโรงเรียนขึ้นที่ บ้านหินแตก ในตำบลป่าซาง  อำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย (  ปัจจุบันอยู่ในพื้นที่ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย)  เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชนเพื่อให้รู้ถึง  สถาบัน ชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์และกฎหมายบ้านเมือง  ได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์  เมื่อวันอังคาร  ที่ ๒๕  มิถุนายน ๒๕๐๖  เวลา ๑๐.๐๐น. โดยมี  พล.ต. กระจ่าง  ผลเพิ่ม  เป็นผู้วางศิลาฤกษ์  เป็นผู้วางศิลาฤกษ์  และได้สร้างเสร็จ  เมื่อ  วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๐๗ ได้ทำพิธีเปิดการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการ  เมื่อวันที่ ๑๔  พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๐๗ เวลา ๑๔.๓๐ น. โดยได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าจาก  สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้เสด็จมาเปิดด้วยพระองค์เอง  และได้พระราชทานนามว่า  “โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๓” ต่อมาชมรมอาสาพัฒนาวิทยาลัยช่างกลปทุมวัน  ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สร้างอาคารเรียนขึ้นใหม่แทนอาคารเรียนหลังเก่าที่ทรุดโทรม เมื่อ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๖ โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๒๘๐,๐๐๐  บาท ( สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)โดยได้พระราชทานให้ใช้ชื่อว่า โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๓” (ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์๔)

       ต่อมา พ.ศ. ๒๕๕๓  ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้โอนโรงเรียนจากสังกัด ตำรวจตระเวนชายแดนมาอยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต ๓ แต่ยังคงให้คณะครูจากตำรวจตระเวนชายแดน  จัดการเรียนการสอนจนกระทั่งถึง วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

Scroll to Top