O6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

รัฐธรรมนูญ

พรบ.การศึกษา

พรบ.บริหารราชการกระทรวง

พรบ.ข้าราชการครูและบุคลากร

พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ

พรบ.ข่าวสาร

Scroll to Top