ITA 2023

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

แผนป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

มาตรฐานส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

Scroll to Top