ITA

O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส […]

O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน Read More »

O37 การรายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริตประจำปี ในรอบ 3 เดือน

O37 การรายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริตประจำปี ใ

O37 การรายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริตประจำปี ในรอบ 3 เดือน Read More »

O35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ

O35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิ

O35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ Read More »

O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีและประพฤติมิชอบ

O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีและประพฤติมิชอบ

O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีและประพฤติมิชอบ Read More »

Scroll to Top